Оглас за упис на ученици

Врз основа на член 60 од Законот за основно образование ООУ ,,Денче Дејаноски,, – Маврови Анови објавува О Г Л А С За запишување на ученици во прво одделение во учебната 2021/2022 година Право на запишување во прво одделение имаат: Сите деца родени во 2015 година, кои

Повеќе