Врз основа на член 60 од Законот за основно образование

ООУ ,,Денче Дејаноски,, – Маврови Анови објавува


О Г Л А С

За запишување на ученици во прво одделение

во учебната 2021/2022 година

Право на запишување во прво одделение имаат:

  • Сите деца родени во 2015 година, кои до крајот на 2021 година ќе наполнат 6 години;
  • Децата родени до 31.01.2016 година по барање на родител и добиено мислење од стручната служба во училиштето.

За запишување во прво одделение потребни се следните документи:

  • Извод од матична книга на родени за детето;
  • Лични карти од родители/старатели на детето;
  • Потврда за примени задолжителни вакцини;
  • Потврда за систематски преглед издадена од стоматолог;
  • Потврда за офталмолошки преглед издадена од офталмолог.

Запишувањето го спроведува Комисија за запишување ученици во прво одделение во текот на месец мај, со претходно договорен термин на тел. 071/343-555 и 078/271-206.  

Маврови Анови

 Април 2021

Директор

Слаѓана Симуноска

ДОБРО НИ ДОЈДОВТЕ ПРВАЧИЊА!!!

ООУ ,,Денче Дејаноски,, – Маврови Анови, 1256 Маврови Анови

e-mail: dencedejanoski@yahoo.com http://ooudencedejanoski.edu.mk/

Leave a Reply