ЗА НАС

Училишен живот ОУ ,,Денче Дејаноски,, – Маврови Анови, со своите подрачни училишта  е специфично прво со самата организација на работа. Во него секојдневно се активираат наставниците, воспитувачите, стручната служба и после часовите. Според проширената годишна програма, секој наставник, воспитувач, педагог има задолженија во текот на неделата и

Повеќе